Stanovy SČDO

Stanovy ve formátu PDF – k dispozici ZDE

STANOVY Svazu českých divadelních ochotníků
(zkratka: SČDO)

I. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST

Článek 1.
Svaz českých divadelních ochotníků, z. s. (dále jen Svaz) je spolkem, sdružující neprofesionální tvůrce a příznivce divadelních činností (aktivit)
Článek 2.
1. Sídlem Svazu je Praha 10, Nad Primaskou 1009/15, PSČ 100 00.
2. Svaz vykonává svoji působnost na území České republiky.
3. Svaz je právnickou osobou; může nabývat práv a zavazovat se.

II. POSLÁNÍ A ÚKOLY

Článek 3.
Posláním Svazu je podílet se na uskutečňování a rozvoji činností
– ochotnického divadla
– loutkového divadla
– uměleckého přednesu
– dětského přednesu a jiných dětských tvořivých aktivit
– a dalších forem scénického a pódiového projevu slovního či pohybového a přispívat k jejich uplatnění ve společenském životě.
Článek 4.
Své poslání Svaz zabezpečuje zejména tím, že
a/ vyhlašuje či organizuje soutěže, přehlídky, festivaly a výstavy,
b/ pečuje o vzdělávání a poskytuje informace o aktivitách v oblasti scénického projevu
c/ vytváří podmínky pro samostatné rozhodování a autonomní působení skupiny amatérských loutkářů
(dále jen SAL) v rámci aktivit Svazu podle vnitřních přijatých pravidel
d/ spolupracuje se zastupitelskými sbory, státními orgány, odbornými zařízeními, společenskými
organizacemi, uměleckými sdruženími, nevládními organizacemi ochotnického a loutkového divadla
a uměleckého přednesu a s mezinárodními organizacemi tohoto druhu
e/ hájí zájmy svých členů v souvislosti s plněním poslání Svazu
f/ zřizuje odborné komise pro různé oblasti svého působení
g/ orientuje svou činnost i na vedení dokumentace o neprofesionálním divadelnictví
h/ vydává informační bulletiny a publikace
i/ uděluje svazová ocenění a vyznamenání
j/ popularizuje neprofesionální divadelní aktivity v hromadných sdělovacích prostředcích
k/ zprostředkovává styk a vzájemnou spolupráci mezi soubory.

III. ČLENOVÉ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI

Článek 5.
Základní ustanovení:
1. Členství ve Svazu je
a/ individuální
b/ kolektivní
c/ čestné.
2. O přijetí za člena a o zrušení členství rozhoduje oblastní předsednictvo Svazu (viz však Článek 21 stanov).
3. Dokladem o členství ve Svazu je platný členský průkaz.
Článek 6.
Individuální členství:
1. Individuálním členem se může stát každý obyvatel České republiky starší 15 let, který doručí oblastnímu předsednictvu Svazu písemnou přihlášku – evidenční list člena SČDO, z. s..
2. Individuální členové mají právo:
a/ volit a být voleni do orgánů Svazu
b/ zúčastnit se akcí pořádaných Svazem
c/ být informován o činnosti Svazu
d/ vyjadřovat se k činnosti Svazu.
3. Individuální členové jsou povinni:
a/ zúčastnit se aktivně činnosti Svazu
b/ řádně plnit povinnosti člena Svazu
c/ platit řádně a včas členské příspěvky.
Článek 7.
Kolektivní členství:

1. Kolektivním členem Svazu se může stát
a/ organizace (instituce), která doručí předsednictvu Svazu přihlášku a uzavře s předsednictvem Svazu písemnou dohodu o kolektivním členství.
b/ amatérský soubor, který doručí předsednictvu Svazu písemnou přihlášku a uzavře s předsednictvem
Svazu písemnou dohodu o kolektivním členství.
2. O přijetí za kolektivního člena a o zrušení členství rozhoduje příslušné oblastní předsednictvo Svazu /viz však čl. 21 stanov/.
3. Práva a povinnosti kolektivních členů jsou uvedeny v písemné dohodě o kolektivním členství.
4. Členové amatérského souboru, který je kolektivním členem Svazu, mají stejná práva a povinnosti jako individuální členové.
Článek 8.
Čestné členství:
1. Svazová konference Svazu uděluje čestné členství Svazu jednotlivci nebo organizaci, která se zasloužila vynikajícím způsobem o rozvoj a propagaci amatérského a loutkového divadla.
2. Čestní členové jsou oproštěni od plnění členských povinností a práv uvedených v článku 6, odst. 3 stanov. Mohou se však tohoto oproštění vzdát.
Článek 9.
Zánik členství:
1. Individuální členství zaniká:
a/ vzdáním se členství
b/ vyloučením pro vážné porušení nebo soustavné neplnění členských povinností
c/ úmrtím člena.
2. Kolektivní členství zaniká:
a/ vzdáním se členství
b/ zrušením členství pro vážné porušení nebo soustavné neplnění členských povinností
c/ zánikem organizace (instituce) nebo amatérského souboru.
3. Čestné členství může zrušit pro vážné porušení morálních zásad svazová konference, ve zvláště
naléhavých případech předsednictvo Svazu.
Článek 10.
1. Organizační výstavba Svazu je založena na principech vnitrosvazové demokracie; znamená to jmenovitě:
a/ všechny orgány Svazu se volí zdola nahoru tajnou volbou,
b/ orgány se mohou právoplatně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a ve volbě je uplatněna nadpoloviční většina přítomných členů (delegátů)
c/ usnesení (rozhodnutí) po schválení je závazné pro nižší orgány Svazu a je povinností všech členů podílet se na jejich plnění
d/ orgány Svazu přijímají svá usnesení veřejným hlasováním; požádá-li o to alespoň čtvrtina přítomných členů (delegátů) probíhá hlasování tajně
e/ orgány Svazu podávají pravidelné zprávy o své činnosti orgánům, které je zvolily, a orgánům vyšším
f/ členové Svazu a nižší orgány Svazu mají právo obracet se k vyšším orgánům Svazu s náměty, připomínkami a kritikou. Vyšší orgány jsou povinny se připomínkami zabývat a informovat předkladatele o způsobu jejich vyřízení.
Článek 11.
Svaz tvoří
a/ individuální a kolektivní členové, kteří se sdružují podle regionální příslušnosti do oblastí, jež se vytvářejí nezávisle na uspořádání státu, podle vhodnosti a místních potřeb
b/ ústřední organizace, která sdružuje oblastní organizace, schvaluje jejich ustavení a koordinuje jejich činnost.

V. ORGÁNY SVAZU

Článek 12.
Základní ustanovení:
1. Funkční období všech volených orgánů Svazu je pětileté.
2. V případě potřeby je možno během funkčního období doplnit volené orgány kooptací nejvýše o 1/4 členů.
3. Předsednictvo Svazu vydává pro potřeby Svazu Jednací řád a Příspěvkový řád.
Článek 13.
Ústřední orgány Svazu:
a/ svazová konference delegátů
b/ statutární orgán tvoří předseda a dva místopředsedové
c/ předsednictvo Svazu
d/ rada SAL
e/ sekretariát Svazu
f/ kontrolní a revizní komise Svazu
Článek 14.
Svazová konference delegátů, kterou svolává předsednictvo Svazu, je nejvyšším orgánem Svazu.
Projednává:
a/ základní koncepční otázky amatérského divadelnictví
b/ zprávy předsednictva Svazu, kontrolní a revizní komise Svazu
c/ schvaluje Stanovy Svazu, jejich změny a doplňky
d/ základní směry činnosti Svazu na funkční období
e/ volí předsednictvo Svazu a kontrolní a revizní komisi Svazu
f/ výši členských příspěvků
g/ čestné členství
h/ usnáší se o zániku Svazu.
Článek 15.
Předsednictvo Svazu:
1. Předsednictvo Svazu je nejvyšším řídícím orgánem Svazu v období mezi dvěma svazovými konferencemi. Schází se podle potřeby nejméně dvakrát ročně.
2. Předsednictvo Svazu má 15 – 21 členů a nejvýše 5 náhradníků. Volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře. Statutárními zástupci jsou předseda a místopředsedové. Způsob
jednání za spolek je předseda sám, místopředsedové společně.
3. Předsednictvo Svazu zajišťuje konkrétními akcemi poslání Svazu ve smyslu článku 4 Stanov a dále
a/ schvaluje, mění nebo doplňuje Jednací řád a Příspěvkový řád
b/ jmenuje sekretariát Svazu, který operativně řeší všechny úkoly, jež nejsou podle Stanov vyhrazeny jinému orgánu.
Článek 16.
Oblastní orgány Svazu:
a/ oblastní konference Svazu
b/ oblastní členská schůze Svazu
c/ oblastní předsednictvo Svazu
d/ oblastní kontrolní a revizní komise Svazu
Článek 17.
Oblastní konference Svazu:
Je nejvyšším orgánem oblastní organizace. Svolává ji oblastní předsednictvo Svazu před uplynutím funkčního období podle pokynů předsednictva Svazu.
Projednává:
a/ otázky amatérského divadelnictví v oblasti
b/ schvaluje zprávy oblastního předsednictva Svazu a oblastní kontrolní a revizní komise Svazu
c/ volí oblastní předsednictvo Svazu, oblastní kontrolní a revizní komisi Svazu a delegáty na svazovou
konferenci Svazu
d/ navrhuje kandidáty do předsednictva Svazu a do kontrolní a revizní komise Svazu
e/ úkoly oblastní organizace Svazu na funkční období.
Článek 18.
Oblastní členská schůze Svazu:
Svolává ji podle potřeby oblastní předsednictvo zejména proto, aby informovalo členy oblastní organizace Svazu o aktuálních otázkách. Členská schůze oblastního předsednictva Svazu schvaluje předložené zprávy.
Článek 19.
Oblastní předsednictvo Svazu:
1. Oblastní předsednictvo Svazu je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem oblastní organizace Svazu mezi dvěma oblastními konferencemi Svazu. Schází se podle potřeby nejméně třikrát do roka.
2. Oblastní předsednictvo Svazu má 7-15 členů a nejvýše tři náhradníky tak, aby v něm byly zastoupeny pracující soubory v oblasti.
3. Oblastní předsednictvo Svazu jedná v duchu článku 4 Stanov.
Článek 20.
Kontrolní a revizní komise Svazu:
1. Kontrolní a revizní komise Svazu v rozsahu působnosti orgánu, který ji zvolil, sledují činnost Svazu, dozírají na řádné hospodaření a nakládání s finančními prostředky Svazu a vykonávají dozor nad dodržováním
Stanov a jiných norem Svazu. Upozorňují příslušné orgány Svazu na zjištěné nedostatky a navrhují prostředky k nápravě, kontrolují stav evidence členské základny.
2. Kontrolní a revizní komise Svazu se scházejí podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
3. Kontrolní a revizní komise Svazu jsou odpovědny orgánům Svazu, které je zvolily.
4. Kontrolní a revizní komise Svazu mají po třech členech. Ze svého středu volí předsedu. Členové kontrolní a revizní komise Svazu se zúčastňují jednání příslušných předsednictev Svazu s hlasem poradním.
5. Člen kontrolní a revizní komise Svazu nemůže být členem jiného voleného orgánu Svazu na stejné úrovni.

VI. SKUPINA AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ

Článek 21.
1. Skupina amatérských loutkářů (SAL) je sdružení, které v rámci Svazu tvoří autonomní složku, jejímž cílem je sledovat a uspokojovat zájmy amatérských loutkářů.
2. Právní subjektivita SAL je dána Stanovami Svazu, dalšími normami či usneseními orgány Svazu a dává právo
a/ samostatně jednat a zavazovat se ve věcech právních, popř. věcech správních v souladu s obecnými normami
b/ vést vlastní centrální evidenci členské základny v souladu se zákony o ochraně osobních údajů
c/ hospodařit podle vlastního rozpočtu, který je součástí rozpočtu Svazu, a provádět centrální výběr členských příspěvků dle příspěvkového řádu Svazu.
3. Orgány SAL jsou:
a/ celostátní konference SAL
b/ členská schůze SAL
c/ rada SAL
d/ kontrolní a revizní komise SAL.
4. Celostátní konference SAL:
a/ projednává perspektivy amatérské loutkářské tvorby
b/ projednává záměry a plány činnosti SAL
c/ volí radu SAL a kontrolní a revizní komisi SAL
d/ volí delegáty SAL svazové konference Svazu
e/ navrhuje kandidáty předsednictva Svazu a kontrolní a revizní komise Svazu.
5. Členská schůze SAL projednává stav a aktuální otázky loutkářské tvorby a/ loutkářských aktivit, projednává
b/ schvaluje zprávy regionálních loutkářských důvěrníků SAL.
6. Rada SAL:
a/ je výkonným orgánem SAL, schází se nejméně čtyřikrát do roka
b/ má 7 – 9 členů a zpravidla tři náhradníky
c/ ze svého středu volí předsedu rady SAL, místopředsedu, jednatele a pokladníka
d/ řídí činnost SAL, vypracovává roční plány činnosti a hospodaření
e/ vyhlašuje a zajišťuje loutkářské přehlídky, setkání, semináře a dílny
f/ spolupracuje na celostátních a regionálních akcích loutkářských aktivit, s organizací UNIMA
g/ jmenuje regionální loutkářské důvěrníky, kteří jsou členy rozšířené rady SAL.
7. Kontrolní a revizní komise SAL má tři členy. Obsah její práce je analogický kontrolní a revizní komisi Svazu.
8. Autonomní postavení SAL ve Svazu nebrání účasti jejích členů v oblastních orgánech Svazu.

VII. PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA A MAJETEK SVAZU

Článek 22.
Právní subjektivitu ve Svazu mají:
a/ SČDO
b/ oblastní organizace SČDO
c/ SAL
Rozsah právní subjektivity je dán těmito Stanovami.
Článek 23.
1. Za svaz jako statutární orgán jedná a podepisuje předseda samostatně, nebo oba místopředsedové společně.
2. Písemnosti hospodářského rázu podepisuje předseda (místopředsedové) spolu s hospodářem předsednictva Svazu.
3. Oblastní předsednictva zastupují a jejich jménem jednají předsedové oblastních předsednictev Svazu; předsedu oblastního předsednictva zastupují v případě potřeby místopředsedové oblastního předsednictva
Svazu.
4. Oprávnění zastupovat Svaz vzniká také udělením plné moci, kterou přiděluje statutární orgán Svazu.
Článek 24.
1. Majetek Svazu tvoří hmotné a finanční prostředky získané
a/ z členských příspěvků,
b/ z výtěžků akcí pořádaných nebo spolupořádaných Svazem,
c/ z dotací, darů a podpor.
2. Majetek Svazu smí být použit pouze k plnění poslání Svazu.
3. Správu majetku Svazu vykonává předsednictvo Svazu v rozsahu stanoveném Jednacím řádem a Příspěvkovým řádem Svazu.
4. Oblastní předsednictva Svazu vykonávají správu majetku oblastních organizací v rozsahu stanoveném Jednacím řádem a Příspěvkovým řádem Svazu.
5. Zanikne-li organizační složka Svazu, rozhodne předsednictvo Svazu o naložení s majetkem a závazky zanikající složky.

VIII. ZÁNIK SVAZU

Článek 25.
Svaz zanikne, usnese-li se na tom svazová konference. Ta také rozhodne o tom, jak naložit s majetkem Svazu.

IX. ÚČINNOST

Článek 26.
1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace zápisem do rejstříku Krajského soudu Praha
2. Tyto Stanovy byly schváleny svazovou konferencí Svazu dne 19. 9. 2009
3. Tyto stanovy byly doplněny na základě usnesení konference dne 20. 9. 2014 o doplnění dle Nového
občanského zákoníku a změna byl odsouhlasena na předsednictvu dne 6. 3. 2016.
4. Stanovy Svazu, schválené svazovou konferencí Svazu dne 24. 9. 2005, a registrované Ministerstvem vnitra
České republiky dne 20. 10. 2005, resp. změna Stanov ze dne 10. 12. 2007 pozbývají platnosti dnem
registrace stanov nových.